29. 9. 2011

Škodolibá Marie

a neb posměch kvůli tloušťce
Portrét přísné Marie Manrique de Lara (asi 1538 - 16. únor 1608), od roku 1556 manželky Vratislava z Pernštejna, zná téměř každý. Stejně tak, jako její příslovečné, přísně katolické přesvědčení. Jenomže za každou legendou se ukrývá člověk s vlastnosti dobrými i zlými…
Jednu z těch horších - Mariinu, alespoň z mého pohledu, nečekanou škodolibost, odhaluje dopis Aleny Meziříčské z Lomnice, vdovy po Zikmundu Heltovi z Kementu, místokancléři Království českého (+ 1564). Kupodivu se spolu obě dámy přátelily, ačkoliv paní Alina byla horlivou luteránkou. Jenomže jak se zdá, jejich vztahy zas až tak upřímné nebyly.

obr-14a

18. 9. 2011

Kam se poděl?

Hodiny ubíhají, listuji matrikou tam a zpátky…. marně hledám člověka, který se prokazatelně narodil v dané době a na daném místě. Oženil se, zdědil po tátovi grunt, věk při úmrtí je vodítkem k roku, kdy by měl být v matrice zapsán křest, jenomže kde nic, tu nic.

Takto si zoufám téměř nad každým rodokmenem. Se škodolibou pravidelností nechybí datum narození u bratra či sestry, ale zpravidla u představitele sledované linie… Kruciš, kam se jen poděl? Dlouho porovnávám, jestli se třeba v rodě nezměnilo příjmení… kdepak, všichni ostatní tam jsou, jen ten můj ne. S dětmi chodilo ke křtu hned po narození, aby se nekřtěňátko nedostalo do moci zlých sil, říkají poučky. Tak tam přece být musí, vztekám se v duchu a pro jistotu procházím matriku znovu. Jenomže, jak dokládá lístek s farářovou poznámkou, někdy to datum zkrátka najít nelze.

image matrika Bystré 1677-1686 sign. 1596 NO, rok 1681

12. 9. 2011

Loupežnické tovaryšstvo Jana Žamberského z Žamberka

Mnozí z našich předků nebyli žádní svatoušci…

V roce 1549 skončilo v rukou pardubického kata několik členů bandy Jana Žamberského. Přiznali se, že spáchali četné loupeže, krádeže i vraždy v oblasti Železných hor. Na sklonku léta roku 1550 byl dopaden i jejich velitel, chudý zeman Jan Žamberský z Žamberka, jinak Hubka či Mládek. Na mučidlech 23. srpna vyznal:

„...s nebožtíkem Charvátem zloupili sme ty židy skutecký za Luží u Skutče. Vzali sme jim čtyry štuky kmentu a barchanu také čtyry štuky a kožíšek ženský....Item zloupili sme židy na Jehelních uších. byl se mnú Mach Horyna jinak Černý, nebožtík, Martin Holý, rychtářů syn z Městce od Košumberka, Řezníček jinak Panskáprdel a Šranc Němec, ten zahynul u Poděbrad a Jan Beran, ten zahynul u Prahy. A vzali sme 60 kop, těmi sme se rozdělili... item šafrán, ten sem já vzal s krabicí, ten sem prodal v Nesvačilích Anně Kociánce, krčmářce, s štukou ferštatu černého ... a věděla, že jest to kradený. A k tomu mně se dostalo prsten zlatý, nákončí stříbrné od pásu, přazka stříbrná a zlatý červený. I ten prsten s tím zlatým dal sem Vítové, krejčové v Kouřimi za víno... Item s nebožtíkem Palečkem byli sme na Hlubokým dole u Berouna. Vzali sme nějakému pacholku sukni ... a peněz okolo 1 kopy grošů. Těmi sme se rozdělili a byli při nás nějaký Moravec a nějaký Šálek jednovoký, a to oba zahynuli. .. Týž vyznal, že vzali ve Struhách nějakým mužům a ženám váčkův pytel... A byli se mnú při tom Vaněk Plzeňský, jinak zeť Žebřinů, kterej u Kouřimi zahynul, a Fejfar, který se v Crhenicích oženil o masopustě minulém ... a Martin, rychtářů syn z Městce a Jíra (Holý), bratr jeho, týž rychtářů syn z Městce... Item týž sme ve Voznici vystoupili na 7 vozů a bylo při těch vozích na šestmecítma osob a utekly před námi.tortura 4 Jediného sme popadli a vzali sme od něho okolo 21 kop... Odtud sme šli do Prahy, tu sme byli v Králově Dvoře a odtud sme se rozešli. Item týž s Jírou rychtářovým z Městce a Švábkem vzali sme jakémus formanu .. 26 grošů na Železných horách... Týž Jíra nadepsaný a já a jakejsi Vondra z Zehub od Žlebů a nebožtík Vaněk Plzeňský vzali sme jakejmsi kovářům z vozejku 8 kop míšeňských, když šli od vozejku a pachole vezlo. Item na horách Železných vzali sme letos jakémusi formanu, kterej volovo vez, 14 kop, kabát a župici. byli se mnú Tomášek, tkadlec z Vosic, Petr Hluchý (jinak Pachole), Buček, lazebník z Mejta, má tu ženu, Vondra z Zehub, Václavků syn, Vávra Hanák z Moravy, Pavel z Třebíče. A tu sem s těmi dvěma z Moravy u Prchala v Plaňasech seznámil neb sme u něho mívali svá stanoviště ... A věděl dobře, že sme lotři. Item na Království šli sme já a Jan Řezníček, vzal konec u Hradce, Matoušek Licek z Hradce, též tu konec vzal, Macháček Křivků,Martin (Licek), Licka nebožtíka bratr, Vaněk Chrochtavý, rybníkář, Metelka, ten vzal konec u Hradce, Petružilka, kterej v Vrbčanech z patra upadl a zabil se a nebožtík Palček....Item letos přede žněmi šli sme naschvál od kociánky k Lochovicům a tu nad Lochovicí vybili sme mlynáře ... A nevzali sme jemu než 6 kop míšeňských, neměl víc.... Byli se mnou Vaněk z židovský školy, řeznický tovaryš, Pavel z Třebíče, rybníkář, jest tlustý, hrubý pacholek, Vávra Hanák, sládek z Prahy, nevelký pacholek, suchej, holej, Sochor jinak Kuchyňka, jednak katem, jednak biřicem, jednak po horách chodí a jest nyní katem v Jihlavi...Item na Fidrholci jakémus starému lžíčaři vzali sme 10 kop míšeňských. Byli se mnú Kolmosral, bejval u Hory, Panskáprdel, Jíra rychtářů z Městce, Jan Švábek. ... Item jest tomu 3 léta, na vydřiduchu vzali sme jakejmsi dvěma koželuhům z Prahy, kteří s kůrami jeli, 70 kop. .. Byli se mnú Říha Velký z Prahy, ten ty koželuhy znal, Jan Čírtě, visí u Prahy, Petr Sanyrník z Brodu, Vondra Černý, rybníkář, Šálek, nebožtík, Matěj Velký z Ledče, tam kdes šenkuje, jest veliký pacholek.

Loupežnické bratrstvo Jana Žamberského provozovalo svoji činnost minimálně tři roky. Nejednalo se však o bandu, která by působila po celou dobu ve stejném složení. jednotlivých akcí se účastnilo od tří do devíti lidí a po jedné či několika loupežích se rozešli. Začas se vytvořila kolem Jana Žamberského nová tlupa, která podnikla další přepady.

Není pravda, že k loupežím by se uchylovali jen lidé ze spodiny (zde např. rybníkáři Vaněk Chrochtavý, Pavel z Třebíče, Vondra Černý a jihlavský kat Sochor jinak Kuchyňka). K této bandě se přidali i synové rychtáře z Městce Martin a Jíra Holých, jakýsi tkadlec Tomášek z Vosic, lazebník Buček z Mýta, krčmář Vaněk s bratrem, řeznický tovaryš Vaněk, sládek Vávra Hanák z Prahy a šenkýř Matěj Velký od Ledče.

Likvidací loupežnického tovaryšstva byl 7.11.1549 pověřen Burian Svítkovský ze Škudel, úředník pana Vratislava z Perštejna. Postupně padli do rukou soudu jednotliví členové a zhruba někdy v srpnu 1550 byl dopaden i jejich vůdce Jan Žamberský ze Žamberka řečený Hubka či Mládek. Píše se o něm jako o chudém zemanovi (žádný rod tohoto jména není znám), jinde jako o pohůnkovi. Takže kdo vlastně byl Jan Žamberký dnes už asi nikdo nezjistí. Po výsleších a přiznání byl odsouzen v Pardubicích z trestu smrti rozčtvrcením. Přitížil mu i pokus o sebevraždu, neboť se ve vězením čtyřikrát bodl nožem.

 

image013 Některá z míst, kde působil Jan Žamberský se svými kumpány

*