12. 3. 2011

Před svatbou – zkoušky snoubenců

Rodiče se dohodli a svatba byla na spadnutí. Jenomže než si Jeník přivedl Františku před oltář, museli oba za farářem…

Při zamýšlených sňatcích docházelo nejdříve k rozhovoru se snoubenci o závaznosti manželství a k sepsání protokolu o zkouškách snoubenců tzn. snubního protokolu (liber examinis antematrimonialis sponsorum, Brautprüfungs-Protokoll). Chystané oddavky poznamenal duchovní správce současně také do Knihy ohlášek snoubenců (liber promulgationum sponsorum, liber promulgationis, liber publicationum, liber bannorum, Brautleute, Eheverkündgungsbuch, Verkündigungsbuch). 

Jana Jirušku a jeho vyvolenou Františku “zkoušel” farář Jan František Šlechta a snubní protokol vepsal do matriky Častolovice 1765-1770 sign. 15-4 NO (SOA Zámrsk, fol. 149,150):

 

imageimage 

Examen sponsi (zkouška ženicha)

Responsoria sponsi (odpovědi ženicha)

1. Odkud gste? Gak se gmenugete a gstely swobodný nebo poddaný?

1. z Cžastolowicz. Jann syn Adama Jirussky, poddaný k panstwi Czastolowskemu

2. Geli mezy wamy a newestau wassy gake pržatelstwo, neb pržibuzenstwi, budto krewni, neb duchowni od prwniho až do cžtwrteho stupnie?

2. Negni žadný


3. Odkud to wite, že mezy wamy negni zadne pržatelstwo?

3. Neslissel gsem gak žiw o žadným pržatelstwu, a taky k potwrzeni toho dožadal sem tyto pržitomný swiedky.

4. Udielali ste kdy negaký slib cžystoty?

4. Neudielal

5. Takily ste s niekterau genssy osobau mimo vassy newgesty slibem budauczyho manželstwa zawazaný?

5. Negsem

6. Maly wasse newgesta ginssy gesstie sestru, s kterau byste bil držiwe, nežly s wassy newestau slib budauczýho manželstwa ucžinil?

 

6. Nema

Examen sponsa (zkouška nevěsty)

Responsoria sponsa (odpovědi nevěsty)

1. Gak se gmenugete? Odkud gste a gstely swobodna?

1. Frantisska pozůstala dczera po nebosstikowi Antoninowi Diaubkowy, z Cžastolowicz, poddana k panstwy Cžastolowskemu

2. Gely mazy wamy a ženichem wassym Janem, gake pržatelstwo, neb pržibuzenstwi krewni, neb duchowni?

2. Negni žadne, a nebilo

3. Odkud to wite, že mezy wamy negni žadne pržatelstwo?

3. Gak žiwa sem neslissela, abychme gaczy pržatele bili, na potwrzeni toho, dožadala sem tyto swiedky.

4. Udielali ste kdy slib cžistoty?

4. Ne udiela

5. Gstely s niekterym ganssym mimo wasseho ženicha slibem budauczyho manzelstwa zawazana.

5. Negsem

6. Maly wass ženich Jann gesstie niektereho bratra, s kterym byste bila držiwe nežly s wassym ženichem ucžynila slib budauczyho manželstwa?


6. Newim o žadnych bratržich

Examen testium (zkouška svědka)

Responsoria testium (odpovědi svědků)

1. Gak se gmenugete, odkus gste?

1. Jann Raab a Prokop Slywanský, z Cžastolowitz

2. Mately negakau powiedomost pržatelstwa mezy contrahirugiczymy?

2. Negni žadne pržatelstwo mezy nima

3. Takeli byste to mohly tielesnau pržisahau potwwrdit?

3. Mohly oba dwa

4. Odkud to wite, že negsau pržatele?

4. Proto že ge zname od dietinstwi, gegich rodicže a pržatele

Snoubenci ani přizvaní svědci o žádných překážkách, bránících uzavření manželství (impedimenta matrimonii), nevěděli. Ale co ostatní? Aby se i oni mohli vyjádřit, chystaný sňatek se oznamoval třikrát (v nezbytných případech “jednou za třikrát”) při bohoslužbách. Jak se to pak po chalupách přetřásalo, ledacos mohlo vyplynout na povrch.

Hlavními překážkami, vylučujícími manželství, byly: duševní choroby (impedimentum amentiae), nedospělost (i. aetatis), nemožnost vykonat soulož (i. impotentiae), pokrevenství (i. consanguinitatis jinak cognationis naturalis sive carnalis), švagrovství (i. affinitatis), stávající svazek manželský (i. ligaminis), vyšší svěcení (i. ordinis), slavné sliby řeholní (i. professionis religiosae či voti solemnis), rozdílné náboženství čili nedostatek společného křesťanského náboženství (i. cultus disparitatis), únos (i. raptus), zločin podniknutý proti platnému manželství (i. criminis), a to buď cizoložství (i. adulterii) nebo zavraždění manžela (i. conjugicidii).  Mnohé šlo odstranit cestou dispensace (církevního povolení).

Ohlášky byly pro platnost manželství nezbytné, stejně jako jeho uzavření před příslušným farářem a nejméně dvěma svědky. Od prvního ohlášení ke svatebnímu obřadu mělo uplynout nejméně třicet dní. Tato doba se ale v praxi málokdy dodržovala. Jeník a Františka byli “shozeni z kazatelny” (= lidový výraz pro ohlášky) 8., 11. a 18. září 1774. Za čtrnáct dní od prvního “pádu” se z nich stali manželé.

 

image Matrika Častolovice 1771-1784 (15-5 NOZ) fol. 16

*