Rodokmen - diskusní skupina na G+

6. 5. 2010

Obvyklý způsob formulace svatebních smluv v 18. století

image

image

 

We gmenu negswetegssi a nerozdilneg Trogicze boži, Boha Otcze i Syna i Ducha swateho Amen

Stali se smlauwy swadebni mezy pocztiwim mladenczem Wogtiechem wlastnim sinem Jana Czupala ze wsy Rohozny z Nro 34 ze strany gedne, umiňuge sobie swůg swobodny staw promieniti napodobnie z wůle a wnuknuti božího do stawu s. manželstwa stoupiti z pocztiwou pannou Mariannou pozůstalou wlastni dczerou po nebosstikowy Waczlawowy Lidmilowy tež ze wsy Rohozneg z Nra 2 ze strany druhe.

Procžež neopominul zienich u pržitomnosti matky Kateržiny Lidmillowy wegsse gmenowanou dczeru gegi Marianu požadati, aby ona gemu k tomu stawu manželskemu widana a propusstiena bila, když to gegy mila matka Kateržina w pohledawani toho wůly swou z wůly sweg mileg dczery Marianny zgednotila a gemu gi k tomu stawu manželskemu propustiti neopominula. Procžež otecz ženicha Jan Czupal takto se prohlasil, že sinu swemu Wogtiechowy gednu krawu, gednu owczy, deset mieržicz owsa, dwie mieržicze geden wiertel zita a ssest zlatich regnskich peniez zadawa, za czož on czo mu z lasky daly ucztiwie diekuge. Pržitom pocztiwy mladenecz a ženich Wogtiech Czupal pržednie a negprwe swogi negmilegssi pannie newiestie Mariannie swy pocztiwy gmeno, swůg mladeneczky wienecz a czo od swich milich rodicžů wienowano ma, gy zadawa a po wikonanem czirkewni kopulaczy gi za plnomocznou hospodiny nad tim cžini a ustanowuge.

Naproti tomu matka newiesty takto se prohlasila, že swemu milemu ditieti Marianne gednu krawu, dwa mandele žita a tržy mierzicze owsa, tez chalaupku pod Nrem 2 we wsy Rohozneg se wssim pržislussenstwim pod temato nasledugiczima wegminkamy zadawa, aby ona dczera Marianna z zenichem Wogtiechem Czupalem druheg dczery Kateržine s teg chaloupky 14 regnskich peniez w hotowosti splatily a položily a s teg krawy tele odstawily a od gara až do podzimka chowaly, kdiby ale .... duhou czeru Kateržinu pan bůh nemoczy neb ginou bidou spomniel, tak gy budou powinni w teg chaloupcze pržichranit, kromě tohole pržibitek matcze w teg chaloupcze až do smrti pržati a funus ze swiho wiprawiti powinni budou.

Za czož czera a newiesta Mariana sweg matcze czo gí z lasky dala rucze liba a ucztiwie dekuge, tež podobnie swemu negmilegssimu ženichowy Wogtiechowy Czupalowy to wsse zadawa a geho nad tim plnomocznim hospodaržem cžini a ustanowuge, který taky to wsse splniti tuto sebe zawazuge.

Od dne wikonaneho czirkewniho zezdani geden druheho diedicžem nad swim wienem takto ustanowuge, kdiby taky do dne do roku w manželstwu spolu newitrwaly, s toho swieta geden neb druhy zessel a žadny potomek nezůstal, tak pozůstaly ženich prawim diedicžem wiena a mohowitosti newiesty, napodobnie taky pozůstala newiesta prawou diedicžkou mohowitosti ženicha w tiechto swadebnich zadaniho zůstati ma a nicz žadnimu nawraczowati powinen nebude. Kdyby ale po nich ditky pozůstaly, tak gegich mieny po gednom neb druhim spisse zemrželim tiem pozůstalim dietem patržit bude tim spůsobem, že kdiby ženich spiss než newiesta zemržel, ona newiesta nabitek ženichů zachowat a do wegrostu geho potomků hospodaržit může, a podobnie kdiby mewiesta spisse zemrzela, ženich chaloupku dietem z ni pochazegiczich dodržet a do wegrostu hospodaržit powinen bude, wssak ale do smrti swe pržichranieny w teg chaloupcze miti bude.

K dokonalemu ubezpecženi obogy strany se uzawrželo, že tito smlouwy swadebni y taky w nepržitomnosti gedne y druhe strany do knich patržicžich wtažene biti mohou, toho na důkaz sobie strany podepsaly, tež pržitomnie swiedky k bezsskodnemu spolu podpisu dožadaly. Genž se stalo we swoganowskem panstwy we wsy Rohozny dne 10. ledna 1794

ze strany mladencze ženicha

ze strany panny newiesty

Wogtiech Czupal, žienich

+ Jozef Hawlicžek sswiedek

Waczlaw Kržecžek

+ Antonin Kržibsky swiedek

Ržehorž Rohozensky

 

Pržitomny zanesky od wegss gmenowanich manželůw u pržitomnosti swiedkůw dobrowolnie podpisy obouch stran zaopatrzeny, tež moczy auržadu wrchnostenskiho gegich dokonale platnosti po wikonanim czirkewnim zezdanim timto potwrzugou. W Swoganiwie dne 11. ledna 1794

L.S. Sebastian Wesely, purggraby